Hlavní postavou Cyklu inspirací je malý Človíček, který se narodil a žije v lese a jeho maminka je planeta Země – Příroda a tatínek Slunce.

Přichází za dětmi, aby se stal jejich kamarádem, který je provází celým rokem a jednotlivými ročními obdobími, a učí je vztahu k sobě samým, přírodě, ostatním lidem a celé planetě Zemi.

Človíček seznamuje děti se svou milovanou maminkou Zemí a tatínkem Sluncem. Ukazuje jim, jaká jeho maminka je, jak vypadá a jak se o něj s láskou stará. 

Představuje dětem planetu Zemi jako náš domov, o který je potřeba s láskou pečovat a chránit jej. Vede je k vědomému způsobu života v souladu s přírodou.

Učí je, jak vše v přírodě funguje, poodkrývá jim tajemství světa rostlin, zvířat, vod a oceánů. Ukazuje jim přírodu jako propojený celek, kde má vše své místo a účel. 

Je pro děti kamarádem, se kterým prožívají jeho každodenní život v náruči maminky Přírody. Podporuje jejich sebevědomí, soucit, laskavost i propojení s naším životním prostředím.

Sdílí s dětmi svá lesní dobrodružství, při kterých společně poznávají a objevují nejen přírodu, ale i samy sebe.

Učí je, že se můžeme cítit milovaní a v bezpečí a že můžeme vytvářet svět založený na lásce, úctě k životu a respektu ke všem živým bytostem.

Každý tematický kamínek obsahuje

písničky a motivační příběhy

návrhy konkrétních aktivit a her

inspiraci pro pobyt venku v přírodě

pohybové, výtvarné a tvořivé činnosti

ilustrace a omalovánky

mluvené vizualizace s hudbou

poutavé prezentace a obrazový materiál

šablony a přílohy k aktivitám

podrobně zpracované vzdělávací cíle

Přehled tematických kamínků

Doplňující kamínky

V cyklu inspirací na vás čeká

“Práce s Človíčkem se líbí nejen nám, ale i dětem. Stal se naším kamarádem po celý den ve školce i o víkendech, kdy si ho děti berou domů. Po víkendu nám pak vypravují, co vše s Človíčkem prožily.

Jednotlivé kamínky využíváme, nápadů a inspirace je v nich tolik, že si musíme vybírat. S Človíčkem nám čas krásně plyne a těšíme se na každý den, co nového s ním zažijeme.“

Romana Plecitá - ředitelka MŠ

Mateřská škola Školní Příbram

Přínos programu pro děti

PŘÍRODA

Vše v přírodě je živé. Chovám se s úctou, láskou a respektem ke všemu stvořenému.

JÁ JSEM PŘÍRODA

Vnímám a prožívám sám sebe jako součást přírody a přirozeného koloběhu života.

MATKA ZEMĚ

Planeta Země mi dává vše, co potřebuji k životu. Vážím si jejích přírodních zdrojů a používám je vědomě a zodpovědně. 

PLANETA ZEMĚ MŮJ DOMOV

Všichni jsme jedna rodina lidských bytostí, které sdílejí stejný prostor – planetu Zemi – náš domov a chceme o něj s láskou pečovat a chránit jej.

CHOVÁNÍ K PŘÍRODĚ

Svým chováním přispívám k přirozené rovnováze v přírodě a vytvářím harmonii svého životního prostředí.

PROSTOR PRO ŽIVOT

Příroda je prostor pro hraní, pozorování,  objevování, učení i léčení. Poznávám ji všemi svými smysly a vědomou pozorností.

VODA JE ŽIVOT

Uvědomuji si význam vody pro život, zacházím s ní ohleduplně, šetrně, s úctou a vděčností.

LASKAVÉ VZTAHY

Vytvářím otevřené, podporující a laskavé vztahy s ostatními dětmi a lidmi.

DŮVĚŘUJI SVÉMU SRDCI

Rozumím svým emocím a pocitům, důvěřuji svému srdci a své intuici, jsem autentický .

TĚLO JE MŮJ CHRÁM

Prožívám sám sebe plně v těle a s láskou o něj pečuji prostřednictvím čerstvých sezónních potravin, léčivých bylin, pohybu a emoční pohody.

A nakonec objeví to největší skryté, a přesto tak viditelné poselství, že pokud náš život vede láska, jsme svobodní, soucitní, milovaní a milující, tak máme přirozenou touhu měnit svět k lepšímu a vytvářet harmonii a rovnováhu. 

Přínos programu pro školku a pedagogy

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Program doplní vaši environmentální výchovu o nový a zajímavý přístup vycházející z vnímání přírody jako naší maminky. 

NOVÉ JEDINEČNÉ POJETÍ

Tím, že děti vnímají a prožívají Zemi jako svoji maminku, získávají přirozené napojení na přírodu a motivaci vytvářet soulad a harmonii.

OSOBNÍ ROZVOJ

Program může inspirovat pedagogy k novým pohledům, přístupům a rozvíjet jejich osobnost. 

VYPRACOVANÉ MATERIÁLY

Získáte přehledně a detailně zpracované metodické a didaktické materiály.

SPOUSTA INSPIRACE

Dostává se vám do rukou hotová kuchařka se spoustou námětů pro celoroční práci s dětmi. 

KOMPLEXNÍ PROGRAM

Program propojuje všechny oblasti života a upevňuje v dětech jejich individuální povahu stejně jako smysluplné zapojení do fungování celku. 

OBOHACENÍ ŠVP

Cyklus inspirací s Človíčkem může obohatit váš ŠVP o nové možnosti práce s dětmi. 

NOVÝ PRVEK V ŽIVOTĚ ŠKOLKY

Človíček přináší novou nevšední energii a stává se dětem  milým kamarádem a laskavým průvodcem.

TÉMA OSLOVUJÍCÍ DUŠI DĚTÍ

Každý z nás je malý Človíček, který má maminku planetu Zemi a tatínka Slunce. Děti to vědí a mají radost, když v nich toto přirozené spojení rozvíjíme. 

VZÁJEMNÁ INSPIRACE

Paní učitelky se mohou vzájemně obohacovat a sdílet mezi sebou své zkušenosti a nápady. 

“Projekt o Človíčkovi se nám velmi líbí. Zaujal nás, pedagogické pracovnice, i děti. S Človíčkem se již sžily a je jako jeden z nich. Každé ráno mu vyprávějí své zážitky a pocity, ukládá je k odpolednímu odpočinku a samozřejmě provází každodenními činnostmi.

Seznamuje děti (a někdy i nás dospělé) se zákonitostmi přírody srozumitelnou formou. Velkou výhodou jsou přikládaná videa, která jsou zpracována přitažlivě a v odpovídající délce. Celý projekt  je pečlivě připravován, zahrnuje všechny oblasti vývoje dítěte, pedagog má k dispozici vše potřebné. S Človíčkem se výborně pracuje – stačí vzít manuál a můžeme začít.“

Ivana Hůrková - ředitelka MŠ

Mateřská škola Petrohrad

Program je prověřen dětmi i paní učitelkami

Bohaté zkušenosti

Cyklus inspirací vznikl na základě dlouholetých a bohatých zkušeností při práci s Človíčkem v mateřských školách. Nejdříve formou výchovně vzdělávacích představení pro děti, později pak zařazováním  aktivit s Človíčkem paní učitelkami do každodenní práce s dětmi a Třídních vzdělávacích plánů.

Človíček a děti

Dětem se Človíček líbil a vytvářely si k němu láskyplné pouto. Pozorovala jsem je, učila se od nich a přišla jsem na to, že v každém z nás je ukrytý takový malý Človíček, který má maminku Zemi a tatínka Slunce. A děti to vědí a cítí se s ním propojené, proto se stával přirozeně jejich kamarádem a průvodcem při poznávání světa.

Tvůrci programu

Přála jsem si, aby Človíčka mohlo poznat co nejvíce dětí a paní učitelek. Proto jsem vypracovala koncepci Cyklu inspirací a k jeho tvorbě jsem přizvala několik přátel, kteří uplatnili své dary a schopnosti a  přispěli ke vzniku jednotlivých tematických nebo doplňkových kamínků.

cyklus inspirací v číslech

zapojených mateřských a lesních školek během 3 let

dětí, které poznaly svého kamaráda Človíčka

paní učitelek, které človíček už inspiroval

“Do projektu jsou zapojeny všechny třídy. Každá má vyrobeného svého Človíčka. Každý je jiný a všichni jsou krásní. Projekt je zpracován velmi podrobně, je tedy vhodný i pro začínající paní učitelky, zároveň ale nechává prostor pro kreativitu a přesah do dalších aktivit dle paní učitelky a přání dětí.  Látkový človíček je i vhodnou pomůckou pro motivaci dětí. „

Pavla Benešová - ředitelka MŠ

Mateřská škola Mezi školami Praha

“Na Človíčkovi se nám líbí prožitkové učení, rozvoj fantazie a metodická propracovanost. Je to velmi dobrý způsob, jak děti naladit na environmentální výchovu a vztah k přírodě.“

Eva Pírková - ředitelka MŠ

Mateřská škola Smetanova Prostějov

Příspěvek na tvorbu

Přeji si, aby se Človíček mohl stát kamarádem co nejvíce dětem a příjemným společníkem a inspirací co nejvíce paní učitelkám nebo průvodcům v lesních školkách.

Proto můžete přispět částkou dle vašich finančních možností.

Níže navrhuji konkrétní částky, které se mi líbí, ale můžete si zvolit i jakoukoli svoji částku, která s vámi plně souzní. Příspěvek si můžete rozložit i na více částí během školního roku.

Vámi zvolený příspěvek uvedete v objednávkovém formuláři

Platba probíhá na fakturu.

Za ideální částku, která pokryje náklady na vytvoření celého Cyklu inspirací a plně vyrovná námi vloženou energii, považuji 5555 Kč.

Můžete si zvolit ale i jakoukoli nižší či vyšší částku, nejméně však 2222 Kč.

„Putování s Človíčkem byla velice pěkná práce a myšlenku souznění s přírodou si děti myslím užily. Prezentace a písně se nám velice líbily, pohádkové příběhy byly poutavé. Děti rády braly na vycházky sebou Človíčka a ukazovaly mu svět jejich očima.

p.Hájková - pedagog

Mateřská škola Ruda

„Vaše kamínky se nám opravdu velmi, velmi líbí. Čerpaly jsme z nich především básničky, písničky a příběhy, které jsou opravdu velice krásné a od srdíčka tvořené. Pro paní učitelky s roční nebo dvouletou praxí je už pouze vaše zpracování kamínků velkým přínosem a studijním materiálem, jak se postavit ke zpracování tématu i z našeho ŠVP.“

 

Naďa Železná - ředitelka MŠ

Mateřská škola Drašarova Beroun

„S Človíčkem se seznamujeme, děti to neskutečně oslovilo a paní učitelky si to velmi užívají. Veliké množství materiálu ani nejsme schopni zatím využít, ale pevně věřím, že se časem do všeho ještě více ponoříme a stane se Váš program naší každodenní praxí. Je to super a odvedla jste nevídaný kus práce.“

Bc.Pavlína Drabiková - ředitelka

Mateřská škola Smiřice

balíček cyklu inspirací obsahuje

10 tematických kamínků

plných inspirace v elektronické podobě připravených ke stažení a následnému tisku a podrobný popis jednotlivých kamínků i celého programu a možností jeho realizace, abyste jej mohli smysluplně začlenit do vašeho Školního vzdělávacího programu.

5 doplňujících kamínků

ve kterých najdete tipy a recepty na jednoduché zdravé sezónní svačinky, povídání a informace o bylinkách a nápady na tvoření z nich včetně jednoduchých návodů, podněty na oslavu přírodních svátků kola roku,  písničky v mp3 s notovými zápisy a příběhy doplňující tematické kamínky.

Úvodní webinář

plný tipů, rad a nápadů, jak využít co nejlépe potenciál Človíčka a jak pracovat s metodickými a didaktickými materiály Cyklu inspirací. Webinář realizuji v přípravném týdnu v srpnu v několika termínech, nebo po osobní domluvě kdykoli podle vašich časových možností. Probíhá na platformě zoom a je dostupný i ze záznamu.

Doplňky k programu

Třídní panenka Človíčka

Panenku Človíčka si můžete s dětmi sami ušít nebo si ji pořídit v rámci balíčku za cenu 350 Kč.

Velikost panenky je 40 cm.

Človíčky šije Chráněná dílna Lidumila Uherské Hradiště a Chráněná dílna AVE Charity Strážnice.

Panenku si děti samy nakreslí a vytvoří  tak konkrétní podobu Človíčka.

Doporučuji jednu panenku Človíčka do každé třídy.

Osobní panenka Človíčka

Například k vánocům nebo kdykoli během školního roku mohou děti dostat svého osobního malého Človíčka. Bílé panenky si děti samy nebo s pomocí rodičů nakreslí a dají Človíčkovi jeho podobu.

Malé Človíčky šije Chráněná dílna Charity Strážnice a můžete si je pro děti objednat za cenu 260 Kč.

Velikost panenky Človíčka je 25 cm.

Děti si mohou své malé Človíčky nosit do školky při nejrůznějších příležitostech a sdílet s kamarády svá dobrodružství.

školní rok s človíčkem ve fotografiích

Človíčka najdou děti v lese nebo jim ho paní učitelka přinese do školky ze své lesní procházky. Bílé panence děti nakreslí obličej a dají  tak Človíčkovi jeho novou podobu. Aby se Človíček ve školce cítil jako doma, vyrobí mu děti domeček  z přírodnin a Človíček se může zabydlet. Postupně se stane součástí každodenního života dětí ve školce. Hrají si s ním, berou ho s sebou na hřiště, na zahradu, na procházky, do lesa nebo do parku a společně poznávají maminku Přírodu. Človíček jezdí s dětmi i na výlety a poznává nová místa. A aby mu nebylo o víkendu ve školce smutno, berou si děti Človíčka domů a tvoří s rodiči deník o jejich společných zážitcích.