Přínos Cyklu inspirací 

„Človíček a jeho maminka planeta Země“

Přínos programu pro děti

PŘÍRODA

Vše v přírodě je živé. Chovám se s úctou, láskou a respektem ke všemu stvořenému.

JÁ JSEM PŘÍRODA

Vnímám a prožívám sám sebe jako součást přírody a přirozeného koloběhu života.

MATKA ZEMĚ

Planeta Země mi dává vše, co potřebuji k životu. Vážím si jejích přírodních zdrojů a používám je vědomě a zodpovědně. 

PLANETA ZEMĚ MŮJ DOMOV

Všichni jsme jedna rodina lidských bytostí, které sdílejí stejný prostor – planetu Zemi – náš domov a chceme o něj s láskou pečovat a chránit jej.

CHOVÁNÍ K PŘÍRODĚ

Svým chováním přispívám k přirozené rovnováze v přírodě a vytvářím harmonii svého životního prostředí.

PROSTOR PRO ŽIVOT

Příroda je prostor pro hraní, pozorování,  objevování, učení i léčení. Poznávám ji všemi svými smysly a vědomou pozorností.

VODA JE ŽIVOT

Uvědomuji si význam vody pro život, zacházím s ní ohleduplně, šetrně, s úctou a vděčností.

LASKAVÉ VZTAHY

Vytvářím otevřené, podporující a laskavé vztahy s ostatními dětmi a lidmi.

DŮVĚŘUJI SVÉMU SRDCI

Rozumím svým emocím a pocitům, důvěřuji svému srdci a své intuici, jsem autentický .

TĚLO JE MŮJ CHRÁM

Prožívám sám sebe plně v těle a s láskou o něj pečuji prostřednictvím čerstvých sezónních potravin, léčivých bylin, pohybu a emoční pohody.

A nakonec objeví to největší skryté, a přesto tak viditelné poselství, že pokud náš život vede láska, jsme svobodní, soucitní, milovaní a milující, tak máme přirozenou touhu měnit svět k lepšímu a vytvářet harmonii a rovnováhu. 

Přínos programu pro mateřskou školu

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Program doplní vaši environmentální výchovu o nový a zajímavý přístup vycházející z vnímání přírody jako naší maminky. 

NOVÉ JEDINEČNÉ POJETÍ

Tím, že děti vnímají a prožívají Zemi jako svoji maminku, získávají přirozené na pojení na přírodu a motivaci vytvářet soulad a harmonii.

OSOBNÍ ROZVOJ

Program může inspirovat pedagogy k novým pohledům, přístupům a rozvíjet jejich osobnost. 

VYPRACOVANÉ MATERIÁLY

Získáte přehledně a detailně zpracované metodické a didaktické materiály.

SPOUSTA INSPIRACE

Dostává se vám do rukou hotová kuchařka se spoustou námětů pro celoroční práci s dětmi. 

KOMPLEXNÍ PROGRAM

Program propojuje všechny oblasti života a upevňuje v dětech jejich individuální povahu stejně jako smysluplné zapojení do fungování celku. 

OBOHACENÍ ŠVP

Cyklus inspirací s Človíčkem může obohatit váš ŠVP o nové možnosti práce s dětmi. 

NOVÝ PRVEK V ŽIVOTĚ ŠKOLKY

Človíček přináší novou nevšední energii a stává se dětem laskavým kamarádem a průvodcem. 

TÉMA OSLOVUJÍCÍ DUŠI DĚTÍ

Každý z nás je malý Človíček, který má maminku planetu Zemi a tatínka Slunce. Děti to vědí a mají radost, když v nich toto přirozené spojení rozvíjíme. 

VZÁJEMNÁ INSPIRACE

Paní učitelky se mohou vzájemně obohacovat a sdílet mezi sebou své zkušenosti a nápady. 

Program je prověřený dětmi i paní učitelkami

Bohaté zkušenosti

Cyklus inspirací vznikl na základě dlouholetých a bohatých zkušeností při práci s Človíčkem v mateřských školách –  nejdříve formou výchovně vzdělávacích představení pro děti, později pak zařazováním  aktivit s Človíčkem paní učitelkami do každodenní práce s dětmi a do Třídních vzdělávacích plánů.

Človíček a děti

Děti Človíčka milovaly a vytvářely si k němu velmi specifické pouto. Pozorovala jsem je, učila se od nich a přišla jsem na to, že v každém z nás je ukrytý takový malý Človíček, který má maminku Zemi a tatínka Slunce. A děti to věděly, a cítily se s ním propojené. Človíček se tak stával přirozeně jejich kamarádem a průvodcem při poznávání světa.

Tvůrci programu

Přála jsem si, aby Človíčka mohlo poznat co nejvíce dětí a paní učitelek. Proto jsem vypracovala koncepci Cyklu inspirací a k jeho tvorbě jsem pozvala několik spolutvůrkyň a spolutvůrců, kteří uplatnili své dary a schopnosti a  přispěli ke vzniku jednotlivých tematických kamínků nebo vytvořili kamínky doplňkové.  

Zaujal Vás Cyklus inspirací?

Můžete si prohlédnout dva kompletní tematické kamínky, metodiku k jarní rovnodennosti a obsah všech částí.